Kim jest inspektor nadzoru inwestorskiego i jakie ma zadania?

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest definiowany przez polskie prawo budowalne jako pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego. Taka osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej, a także wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową, która będzie odpowiadała stopniowi skomplikowania inwestycji.

Kiedy powołać inspektora nadzoru inwestorskiego?

Polskie prawo budowlane (a dokładnie art. 17 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami) mówi o tym, że inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać powołany dobrowolnie przez inwestora w każdym przypadku, jeśli inwestycje są skomplikowane oraz kiedy inwestor chce zabezpieczyć swoje interesy.

Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 

Zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje przede wszystkim:

 • sprawdzanie kompletności dokumentacji budowlanej, wykonawczej i kosztorysowej,
 • sprawdzanie jakości i zgodności robót z zawartymi umowami na wykonawstwo, przepisami i normami,
 • weryfikowanie i monitowanie robót pod względem zgodności z harmonogramem prac,
 • zatwierdzanie podwykonawców oraz zakresu i wartości robót podzleconych przez wykonawcę generalnego,
 • wykonywanie i sprawdzanie przedmiarów robót,
 • weryfikacja i kwalifikowanie robót pod względem zgodności z projektem budowlanym,
 • potwierdzanie lub nie potwierdzanie zasadności wykonywania robót nieprzewidzianych bądź nie ujętych w dokumentacji projektowej,
 • nadzorowanie przeprowadzanych prób, rozruchów urządzeń, badań sprawdzających,
 • analizowanie wyników wykonanych badań sprawdzających,
 • zatwierdzanie materiałów przeznaczonych do wbudowania pod względem zgodności z projektem budowlanym, aprobatami technicznymi i certyfikatami jakości.
 • dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,
 • kontrolowanie budowy i czynności prowadzonych przez Kierownika Budowy,
 • kontrolowanie jakości materiałów dostarczanych na budowę,
 • kontrolowanie zaplecza budowy i miejsc magazynowania materiałów,
 • prowadzenie korespondencji z wykonawca oraz innymi uczestnikami procesu budowlanego jak również osobami trzecimi w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów,
 • prowadzenie czynności kontrolnych w trakcie wykonywania robót budowlano – montażowych oraz sprawdzanie poprawności ich wykonania,
 • sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych  i potwierdzanie ilości wykonanych robót,
 • sprawdzanie i kompletowanie dokumentów i materiałów odbiorowych i dokumentacji powykonawczej,
 • pozyskiwanie opinii, postanowień lub decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie,
 • współpraca z osobami i jednostkami organizacyjnymi inwestora.

Usługi inspektora nadzoru inwestorskiego może wykonywać pracownik zatrudniony w danego inwestora lub firma zewnętrzna. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie https://www.bureauveritas.pl/nasze-uslugi/uslugi-dla-budownictwa.

Oceń post

Read Previous

Internetowa wyszukiwarka ksiąg wieczystych

Read Next

Produkty do sterowania temperaturą pokojową

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *